Thomas-analyysi

Itse­arvioin­tiin perus­tuva Thomas-ana­lyysi auttaa tar­kasti selvit­tä­mään arvioi­tavan hen­kilön toiminta­tyyliä työs­sään. Analyysi ker­too hen­kilön vah­vuuk­sista, rajoit­teista, moti­vaatio­teki­jöistä, oma-aloit­tei­suu­desta, kom­muni­koint­ityy­listä, kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sista sekä käyt­täyty­misestä paine­tilan­tees­sa. Ana­lyysi aut­taa oman työ­tyylin kehit­tä­mises­sä sekä eri­lais­ten työs­ken­tely­ta­pojen ym­mär­tämi­ses­sä ja huo­mi­oimi­sessa.

Kenelle Thomas-analyysi sopii?

Analyysi sopii henki­lölle, joka on kiin­nos­tunut itse­arvioin­nista ja itsen­sä kehit­tä­misestä. Ana­lyysi aut­taa ym­mär­tämään mm.

  • mikä motivoi minua ?
  • miten teen valintoja työ­tilan­teissa?
  • miksi jotkin asiat tun­tuvat haas­teel­lisilta?
  • mikä on tapani kommuni­koida?
  • miten paine­tilanne muuttaa käyt­täyty­mistäni?

Thomas-analyysi on myös mainio väline esi­henkilö­työn tu­kena. Ana­lyysien avul­la pys­tyt ymmär­tä­mään parem­min tiimisi jäsen­ten tar­peita ja odo­tuksia johta­miselle.

thomas-analyysin sertificaatti.
Seniorivalmennus-ylempi
Valmentautuminen eläkkeelle jäämiseen

Miten Thomas-analyysi toteu­tetaan?

Analysoi­tavalle lähete­tään sähkö­pos­titse linkki itse­arvioon. Arvion teke­minen vie 6-10 minuut­tia. Analyy­siin sisäl­tyy aina 45 minuu­tin mit­tainen coachaava palaute­keskus­telu Tanjan kanssa Teamsin välityk­sellä. Saat kirjal­lisen rapor­tin tulok­sista keskus­telun jä­lkeen.

Thomas-analyysin hinta on 350 € (+alv) sisäl­täen palaute­keskus­telun.

Henkilön myynti­­ominai­­suudet

Osana Thomas-ana­lyysia on mah­dol­lisuus saada myös myynti­ominai­suuk­sien analyysi. Se auttaa selvit­tä­mään arvioi­tavan henki­lön käyt­täy­ty­mistä myyn­nin teh­tävis­sä. Tee­moina ovat kes­kus­telun avaa­minen ja kom­muni­kointi, asiakas­palvelu, tuote-esit­telyt, hal­lin­nol­liset teh­tävät, kaupan päät­tä­minen ja kehit­tymis­poten­tiaali.

Myynti­ominai­suuksien lis­äraportin hinta on 70 € (+alv).